اشرفیص.; رضازادهآ.; تهرانی فاتحس.; حسن‌زادهآ.; کاظم پور مفردر.; حاجی کریملوب. تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 34-42, 23 jun. 2020.