رضایی کهخاییخ.; پاروییف. بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس. مجله دانشکده پزشکی زابل, p. 29-33, 7 jun. 2020.