مشهدی‌زادهن.; نیک‌اندیشم.; احمدی فرم. بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 4 fev. 2020.