قاسمیس.; دهقان مهرص.; نژاد جهانتیغا.; الهیاریا.; بامریف. بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 4 fev. 2020.