کاظم زادهج., پاکزادش., & عزیزیف. (2022). بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395. مجله دانشکده پزشکی زابل, 48-53. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10601