شهرکیا., شهیدیت., & سرگلزایین. (2022). بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان. مجله دانشکده پزشکی زابل, 24-30. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/310