رجعتیر., خدیوزادهط., اسماعیلیح., & دانشف. (2022). مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها. مجله دانشکده پزشکی زابل, 7-14. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/286