غفاری نظریه., کرمیس., نورآذر امامچایل., پرخیدهس., روشندلا., & سلیمانیم. (2021). نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری. مجله دانشکده پزشکی زابل, 32-43. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/272