میریع., نوروززادهم., مظفریف., رجبی پورا., سوری ناصرین., & جهانتیغم. (2021). بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, 52-60. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7069