محبتیف., هدایتیس. پ., باقریس., هاشمین., & قوم دوست نوریا. (2021). مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, 19-24. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/261