احمدی رادح., شریعتم., محمودیم., میرزاییم., فلاحتیس., حاجی زادهم. ر., & احمدی نیاح. (2021). تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان. مجله دانشکده پزشکی زابل, 44-51. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7068