حقیقیم., چرابینم., اکبریا., & کریمیم. (2021). ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 83-90. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7073