قلع جهیم., & نجاریف. (2021). ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل, 7-13. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/251