شهرکیا., شکیبام., & قاسمی علی‌آبادس. ی. (2021). افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی زابل, 1-6. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/210