اشرفیص., رضازادهآ., تهرانی فاتحس., حسن‌زادهآ., کاظم پور مفردر., & حاجی کریملوب. (2020). تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 34-42. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/195