رضایی کهخاییخ., & پاروییف. (2020). بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس. مجله دانشکده پزشکی زابل, 29-33. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/192