مشهدی‌زادهن., نیک‌اندیشم., & احمدی فرم. (2020). بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 197-205. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158