قاسمیس., دهقان مهرص., نژاد جهانتیغا., الهیاریا., & بامریف. (2020). بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی. مجله دانشکده پزشکی زابل, 1-7. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/155