(1)
کاظم زادهج.; پاکزادش.; عزیزیف. بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395. مجله دانشکده پزشکی زابل 2022, 48-53.