(1)
شهرکیا.; شهیدیت.; سرگلزایین. بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان. مجله دانشکده پزشکی زابل 2022, 24-30.