(1)
غفاری نظریه.; کرمیس.; نورآذر امامچایل.; پرخیدهس.; روشندلا.; سلیمانیم. نقش MiRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری. مجله دانشکده پزشکی زابل 2021, 32-43.