(1)
میریع.; نوروززادهم.; مظفریف.; رجبی پورا.; سوری ناصرین.; جهانتیغم. بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل 2021, 52-60.