(1)
محبتیف.; هدایتیس. پ.; باقریس.; هاشمین.; قوم دوست نوریا. مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل 2021, 19-24.