(1)
احمدی رادح.; شریعتم.; محمودیم.; میرزاییم.; فلاحتیس.; حاجی زادهم. ر.; احمدی نیاح. تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان. مجله دانشکده پزشکی زابل 2021, 44-51.