(1)
حقیقیم.; چرابینم.; اکبریا.; کریمیم. ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی. مجله دانشکده پزشکی زابل 2021, 83-90.