(1)
شهرکیا.; شکیبام.; قاسمی علی‌آبادس. ی. افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی زابل 2021, 1-6.