(1)
رضایی کهخاییخ.; پاروییف. بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus Communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس. مجله دانشکده پزشکی زابل 2020, 29-33.