(1)
مشهدی‌زادهن.; نیک‌اندیشم.; احمدی فرم. بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی زابل 2020, 197-205.