(1)
قاسمیس.; دهقان مهرص.; نژاد جهانتیغا.; الهیاریا.; بامریف. بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی. مجله دانشکده پزشکی زابل 2020, 1-7.