[1]
باقریس., مقدمف., عارفیم. و رضایی کیخال. 2022. بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل. (جولای 2022), 82-90. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10606.