[1]
کاظم زادهج., پاکزادش. و عزیزیف. 2022. بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395. مجله دانشکده پزشکی زابل. (ژوئن 2022), 48-53. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10601.