[1]
شهرکیا., شهیدیت. و سرگلزایین. 2022. بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان. مجله دانشکده پزشکی زابل. (آوریل 2022), 24-30.