[1]
رجعتیر., خدیوزادهط., اسماعیلیح. و دانشف. 2022. مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها. مجله دانشکده پزشکی زابل. (آوریل 2022), 7-14.