[1]
غفاری نظریه., کرمیس., نورآذر امامچایل., پرخیدهس., روشندلا. و سلیمانیم. 2021. نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری. مجله دانشکده پزشکی زابل. (می 2021), 32-43.