[1]
میریع., نوروززادهم., مظفریف., رجبی پورا., سوری ناصرین. و جهانتیغم. 2021. بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل. (ژوئن 2021), 52-60. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7069.