[1]
محبتیف., هدایتیس.پ., باقریس., هاشمین. و قوم دوست نوریا. 2021. مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل. (آوریل 2021), 19-24.