[1]
احمدی رادح., شریعتم., محمودیم., میرزاییم., فلاحتیس., حاجی زادهم.ر. و احمدی نیاح. 2021. تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان. مجله دانشکده پزشکی زابل. (ژوئن 2021), 44-51. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7068.