[1]
حقیقیم., چرابینم., اکبریا. و کریمیم. 2021. ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی. مجله دانشکده پزشکی زابل. (ژوئن 2021), 83-90. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7073.