[1]
قلع جهیم. و نجاریف. 2021. ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل. (مارس 2021), 7-13.