[1]
شهرکیا., شکیبام. و قاسمی علی‌آبادس.ی. 2021. افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی زابل. (مارس 2021), 1-6.