[1]
اشرفیص., رضازادهآ., تهرانی فاتحس., حسن‌زادهآ., کاظم پور مفردر. و حاجی کریملوب. 2020. تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده پزشکی زابل. (ژوئن 2020), 34-42.