[1]
رضایی کهخاییخ. و پاروییف. 2020. بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس. مجله دانشکده پزشکی زابل. (ژوئن 2020), 29-33.