[1]
مشهدی‌زادهن., نیک‌اندیشم. و احمدی فرم. 2020. بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی زابل. (فوریه 2020), 197-205.