[1]
قاسمیس., دهقان مهرص., نژاد جهانتیغا., الهیاریا. و بامریف. 2020. بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی. مجله دانشکده پزشکی زابل. (آوریل 2020), 1-7.