بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی دابل داپ شده با منیزیم و نقره بر علیه استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکنس

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه حمیدیان
مصطفی عزیزی

چکیده

مقدمه: بیماری‌های عفونی میکروبی، یکی از مشکلات جدی سلامتی است که به عنوان تهدیدی برای سلامت انسان در سراسر جهان توجه عموم را به خود جلب کرده است. نانوذرات اکسید روی بدلیل خواص مختلفی مانند ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد سرطانی مورد توجه زیادی هستند.


شیوه‌ی مطالعه: فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی داپ نشده و داپ شده با نقره و منیزیم سنتز شده با عصاره‌ی سالوادورا پرسیکا علیه سویه‌های مختلف باکتری‌های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و قارچ کاندیدا آلبیکنس از طریق دو روش براث دایلوشن و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی میکروبی (Microbial inhibitory concentration) MIC بررسی گردید.


یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده، میزان MIC در باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در اکسید روی داپ نشده و در سه نمونه اکسید روی دابل داپ شده با منیزیم و نقره به ترتیب µg/ml 160، 80، 40، 40 و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب µg/ml 80، 40، 40، 40 می باشد. میزان MIC در باکتری سودموناس آئروژینوزا در اکسید روی داپ نشده و در سه نمونه اکسید روی داپ شده به ترتیب µg/ml 5120˃، 640، 320، 320 به دست آمده است.


نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از روش براث دایلوشن بر روی استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوکوک اورئوس نشان داد که وجود نقره، تأثیری بسیار خوبی بر مهار این باکتری‌ها داشته است. در باکتری سودموناس آئروژینوزا و قارچ کاندیدیا آلبیکنس مشاهده شد که با افزایش میزان داپ شدن نقره و منیزیم میزان مهارشوندگی نانوذرات بر باکتری گرم منفی و قارچ بیشتر شده است.


کلید واژه: نانوذرات اکسید روی دابل داپ شده با منیزیم و نقره؛ ضدمیکروبی؛ براث دایلوشن

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Chaudhry Q, Scotter M, Blackburn J, Ross B, Boxall A, Castle L, et al. Applications and implications of nanotechnologies for the food sector. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess 2008; 25(3): 241-58.
2. Dizaj SM, Lotfipour F, Barzegar-Jalali M, Zarrintan MH, Adibkia K. Antimicrobial activity of the metals and metal oxide nanoparticles. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2014; 44: 278-84.
3. Jones N, Ray B, Ranjit KT, Manna AC. Antibacterial activity of ZnO nanoparticle suspensions on a broad spectrum of microorganisms. FEMS Microbiol Lett 2008; 279(1): 71-6.
4. Gajjar P, Pettee B, Britt DW, Huang W, Johnson WP, Anderson AJ. Antimicrobial activies of commercial nanoparticles against an environmental soil microbe, Paeudomonas putida KT2440. J Biol Eng 2009; 3: 9.
5. Bayrami A, Mohammadi Arvanagh F, Zahri S, Bayrami M. Characterization and evaluation of antimicrobial effects of ZnO/Ag nanoparticles synthesized by milk thistle seed extract (Silybum marianum): A short report [in Persian]. J Rafsanjan Univ Med Sci 2020; 19(5): 539-48.
6. Prabhu YT, Rao KV, Kumari BS, Kumar VSS, Pavani T. Synthesis of Fe3O4 nanoparticles and its antibacterial application. International Nano Letters 2015; 5: 85-92.
7.Mahdy SA, Raheed QJ, Kalaichelvan PT. Antimicrobial activity of zero-valent iron nanoparticles. International Journal of Modern Engineering Research. 2012; 2(1): 578-81.
8. Siddiqi KS, Husen A. Properties of zinc oxide nanoparticles and their activity against microbes. Nanoscale Research Letters 2018; 13(1): 1-13.
9. Sirelkhatim A, Mahmud S, Seeni A, Kaus NHM, Ann LC, Bakhori SKM, et al. Review on zinc oxide nanoparticles: antibacterial activity and toxicity mechanism. Nanomicro Lett 2015; 7(3): 219-42.
10. Javadi A, Mokhtar S, Azimirad R, Esfandiari F, Gourabi H. Mechanisms of the Effects of Zinc Oxide Nanostructures on Living Cells [in Persian]. Journal of Advanced Biomedical Sciences 2020; 10(1): 1998-2011.
11. Hamidian K, Sarani M, Barani M, Khakbaz F. Cytotoxic performance of green synthesized Ag and Mg dual doped ZnO NPs using Salvadora persica extract against MDA-MB-231 and MCF-10 cells. Arabian Journal of Chemistry 2022; 15(5): 103792.
12. Ansari MA, Albetran HM, Alheshibri MH, Timoumi A, Algarou NA, Akhtar S, et al. Synthesis of electrospun TiO2 nanofibers and characterization of their antibacterial and antibiofilm potential against gram-positive and gram-negative bacteria. Antibiotics (Basel) 2020; 9(9): 572.
13. Azam A, Ahmed AS, Oves M, Khan MS, Habib SS, Memic A. Antimicrobial activity of metal oxide nanoparticles against Gram-positive and Gram-negative bacteria: a comparative study. Int J Nanomedicine 2012; 7: 6003-9.
14. Zhang H, Chen B, Jiang H, Wang C, Wang H, Wang X. A strategy for ZnO nanorod mediated multi-mode cancer treatment. Biomaterials 2011; 32(7): 1906-14.
15. Aflatoonian M, Khatami M, Sharifi I, Pourseyedi S, Yaghobi H, Naderifar M. Evalution antimicrobial activity of biogenic zinc oxide nanoparticles on two standard gram positive and gram negative strains [in Persian]. Tehran Univ Med J 2017; 75(8): 562-9.
16. Jafari A, Ghane M, Arastoo S. Synergistic antibacterial effects of nano zinc oxide combined with silver nanocrystales. Afr J Microbiol Res 2011; 5(30): 5465-73.