ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژنی rs1341239 و سطح سرمی پرولاکتین در بیماران ایرانی مبتلاء به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محسن رکنی
ناصر کیخا
محسن سراوانی
عزیز اله دهقان
مرجان عبدی
مهناز صندوقی
رستم مروئی میلان
رستم مروئی میلان

چکیده

مقدمه: لوپوس اریتماتوز سیستمیک، یکی از بیماری‌های خود ایمنی التهابی است که با تولید اتوآنتی‌بادی‌ها علیه چندین جز سلولی، بویژه اجزای هسته‌ای مانند DNA منشاء می‌گیرد. پرولاکتین شامل ۱۹۹ آمینواسید می‌باشد که به دلیل شباهت ساختاری با سیتوکین‌ها، توانایی تعدیل سیستم ایمنی را دارد که با مشاهد‌یه هیپرپرولاکتینمی در اختلالات خود ایمنی مشخص می‌شود. ارتباط پلی‌مورفیسم rs1341239 با چندین بیماری خود ایمن بررسی شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین این پلی‌مورفیسم و سطح سرمی پرولاکتین در مبتلايان به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در جمعیتی از ایران انجام شد.


شیوه‌ی مطالعه: آنالیز ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم rs1341239 ژن پرولاکتین ‏با استفاده از 90 نمونه فرد مبتلاء به SLE به عنوان گروه بیماران و ۹۰ نمونه به عنوان گروه شاهد از طریق روش PCR-RFLP انجام شد. غلظت سرمی پرولاکتین با استفاده از روش الایزا ‏اندازه‌گیری شد.


یافته‌ها: نتایج ما بطور معنی‌داری سطح سرمی بالاتر پرولاکتین را در گروه بیماران نسبت به گروه شاهد نشان داد. هیچ تفاوت معنی‌داری در فراوانی آلل و ژنوتایپ‌های پلی‌مورفیسم rs1341239 ژن پرولاکتین گروه بیماران در مقایسه با گروه شاهد وجود نداشت. با این حال، ارتباط قابل ‌توجهی بین فراوانی ژنوتیپ GG و کاهش پلاکت در خون مبتلایان به SLE یافت شد.‌


نتیجه‌گیری: نتایج ما تفاوت معنی‌داری را در فراوانی پلی‌مورفیسم rs1341239 ژن پرولاکتین، بین گروه بیماران و گروه شاهد نشان نداد، در حالی که ارتباط بین این پلی‌مورفیسم و کلاهش پلاکت‌ها در گروه بیماران مشاهده شد.


کلمات کلیدی: لوپوس اریتماتوزسیستمیک؛ پرولاکتین؛ ژن، پلی‌مورفیسم؛ پلاکت

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
رکنیم., کیخان., سراوانیم., دهقانع. ا., عبدیم., صندوقیم., مروئی میلانر., & مروئی میلانر. (2023). ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژنی rs1341239 و سطح سرمی پرولاکتین در بیماران ایرانی مبتلاء به لوپوس اریتماتوز سیستمیک. مجله دانشکده پزشکی زابل, 25-31. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/387
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Pan L, Lu MP, Wang JH, Xu M, Yang SR. Immunological pathogenesis and treatment of systemic lupus erythematosus. World J Pediatr 2020; 16(1): 19-30.
2. Wang L, Wang FS, Gershwin ME. Human autoimmune diseases: a comprehensive update. J Intern Med 2015; 278(4): 369-95.
3. Mok C, Lau CS. Pathogenesis of systemic lupus erythematosus. J Clin Pathol 2003; 56(7): 481-90.
4. Bai Y, Tong Y, Liu Y, Hu H. Self-dsDNA in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus. Clin Exp Immunol 2018; 191(1): 1-10.
5. Jara LJ, Medina G, Saavedra MA, Vera-Lastra O, Torres-Aguilar H, Navarro C, et al. Prolactin has a pathogenic role in systemic lupus erythematosus. Immunol Res 2017; 65(2): 512-23.
6. Marano RJ, Ben-Jonathan N. Minireview:
extrapituitary prolactin: an update on the distribution, regulation, and functions. Mol Endocrinol 2014; 28(5): 622-33.
7. De Bellis A, Bizzarro A, Pivonello R, Lombardi G, Bellastella A. Prolactin and autoimmunity. Pituitary 2005; 8(1): 25-30.
8. Brand JM, Frohn C, Cziupka K, Brockmann C, Kirchner H, Luhm J. Prolactin triggers pro‐inflammatory immune responses in peripheral immune cells. Eur Cytokine Netw 2004; 15(2): 99-104.
9. Jara L, Vera-Lastra O, Miranda JM, Alcala M, Alvarez-Nemegyci J. Prolactin in human systemic lupus erythematosus. Lupus 2001; 10(10): 748-56.
10. Jara LJ, Gomez-Sanchez C, Silveira LH, Martinez-Osuna P, Vasey FB, Espinoza LR. Hyperprolactinemia in systemic lupus erythematosus: association with disease activity. Am J Med Sci 1992; 303(4): 222-6.
11. Stevens A, Ray D, Alansari A, Hajeer A, Thomson W, Donn R, et al. Characterization of a prolactin gene polymorphism and its associations with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2001; 44(10): 2358-66.
12. Stevens A, Ray D, Worthington J, Davis JR. Polymorphisms of the human prolactin gene--implications for production of lymphocyte prolactin and systemic lupus erythematosus. Lupus 2001; 10(10): 676-83.
13. Mellai M, Giordano M, D'Alfonso S, Marchini M, Scorza R, Danieli MG, et al. Prolactin and prolactin receptor gene polymorphisms in multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Hum Immunol 2003; 64(2): 274-84.
14. Treadwell EL, Wiley K, Word B, Melchior W, Tolleson WH, Gopee N, et al. Prolactin and dehydroepiandrosterone levels in women with systemic lupus erythematosus: The role of the extrapituitary prolactin promoter polymorphism at-1149G/T. J Immunol Res 2015; 2015: 435658.
15. Wang P, Lv TT, Guan SY, Li HM, Leng RX, Zou YF, et al. Increased plasma/serum levels of prolactin in systemic lupus erythematosus: a systematic review and meta-analysis. Postgrad Med 2017; 129(1): 126-32.
16. Vera-Lastra O, Jara LJ, Espinoza LR. Prolactin and autoimmunity. Autoimmun Rev 2002; 1(6): 360-4.
17. Lee YH, Bae SC, Song GG. Meta-analysis of associations between functional prolactin-1149 G/T polymorphism and susceptibility to rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2015; 34(4): 683-90.
18. Clevenger CV, Russell DH, Appasamy PM, Prystowsky MB. Regulation of interleukin 2-driven T-lymphocyte proliferation by prolactin. Proc Natl Acad Sci U S A 1990; 87(16): 6460-4.
19. Montoya-Díaz E, Cervera-Castillo H, Chavez-Sanchez L, Legorreta-Haquet MV, Sanchez-Gonzalez L, Chavez-Rueda K, et al. Prolactin promoter polymorphism (-1149 G/T) is associated with ANTI-DNA antibodies in Mexican patients with systemic lupus erythematosus. Immunol Invest 2011; 40(6): 614-26.
20. Ben-Jonathan N, Mershon JL, Allen DL, Steinmetz RW. Extrapituitary prolactin: distribution, regulation, functions, and clinical aspects. Endocr Rev 1996; 17(6): 639-69.
21. Fojtíková M, Černá M, Čejková P, Růžičková Š, Dostal C. Extrapituitary prolactin promoter polymorphism in Czech patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66(5): 706-7.