بررسی و مقایسه تغییرات فشار خون و نوار قلب بعد از هورمون درمانی در بیماران هیپوتیروئیدی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رزگار فرجی
نسرین مقیمی
مهدیه فتوک کیایی
انور محمدی بانه
پژمان شریفی
ناصر رشادمنش
سیامک واحدی

چکیده

مقدمه: کم کاری تیروئید، از جمله اختلالاتی است که با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی همراه است. یکی از اولین پاسخ‌های به تجویز هورمون تیروئید، کاهش مقاومت عروقی سیستمیک و افزایش خروجی قلب و انقباض قلب است.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه که بصورت نیمه تجربی (بصورت قبل و بعد) انجام شد، 50 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک فوق تخصصی غدد و داخلی بیمارستان توحید سنندج (دو گروه 25 نفره دریافت‌کننده‌ی دارو و گروهی که دارو دریافت نکردند) بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. فشارخون، ضربان قلب و نوار قلب توسط فوق تخصص قلب و عروق انجام شد.


یافته‌ها: میانگین سنی بیماران شرکت‌کننده در مطالعه 7/74 ± 48/0 سال بود. از نظر مقایسه‌ی بیماران دریافت‌کننده‌ی دارو و گروه ديگر، از نظر توزیع جنسی و سن، نتایج نشان داد؛ دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری باهم نداشتند (0/05 < p value) اما از نظر مقایسه‌ی شاخص‌های فشارخون و ضربان قلب در مراحل قبل و بعد، در دو گروه نشان داد تفاوت معنی‌دار آماری بین دریافت‌کنندگان دارو و بیمارانی که دارو دریافت نکردند از نظر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در مرحله‌ی قبل مداخله، مشاهده شد (0/01 > p value).‌


نتیجه‌گیری: توجه ویژه به بیماران هایپوتیروئیدی با توجه به نتایج بدست آمده و کنترل، پیگیری و برنامه‌ریزی برای این بیماران، توسط دست‌اندکاران امر و مسؤولین حوزه‌ی بهداشت و سلامت، مهم و ضروری به نظر می‌رسد و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.


کلمات کلیدی: هیپوتیروئید؛ فشارخون؛ نوار قلب؛ هورمون درمانی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Sahoo DK, Roy A, Bhanja S, Chainy GBN. Hypothyroidism impairs antioxidant defence system and testicular physiology during development and maturation. Gen Comp Endocrinol 2008; 156(1): 63-70.
2. Erdamar H, Demirci H, Yaman H, Erbil MK, Yakar T, Sancak B, et al. The effect of hypothyroidism, hyperthyroidism, and their treatment on parameters of oxidative stress and antioxidant status. Clin Chem Lab Med 2008; 46(7): 1004-10.
3. Torun AN, Kulaksizoglu S, Kulaksizoglu M, Pamuk BO, Isbilen E, Tutuncu NB. Serum total antioxidant status and lipid peroxidation marker malondialdehyde levels in overt and subclinical hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 2009; 70(3): 469-74.
4. Galetta F, Franzoni F, Fallahi P, Tocchini L, Braccini L, Santoro G, et al. Changes in heart rate variability and QT dispersion in patients with overt hypothyroidism. Eur J Endocrinol 2008; 158(1): 85-90.
5. Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. N Engl J Med 2001; 344(7): 501-9.
6. Mussa GC, Mussa F, Bretto R, Zambelli MC, Silvestro L. Influence of thyroid in nervous system growth. Minerva Pediatr 2001; 53(4): 325-53.
7. Nilsson M, Fagman H. Development of the thyroid gland. Development 2017; 144(12): 2123-40.
8. Giesecke P, Frykman V, Wallin G, Lönn S, Discacciati A, Törring O, et al. All-cause and cardiovascular mortality risk after surgery versus radioiodine treatment for hyperthyroidism. Br J Surg 2018; 105(3): 279-86.
9. Verhoeven AJ, Kamer P, Groen AK, Tager JM. Effects of thyroid hormone on mitochondrial oxidative phosphorylation. Biochem J 1985; 226(1): 183-92.
10. Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. New York, NY: McGraw Hill Education; 2015.
11. Rezvanian H, Hajigholami A, Kachuei A, Haghighi S, Sattari G, Amini M. The effect of folic acid and levothyroxine combination therapy on serum homocysteine levels of hypothyroid patients [in Persian]. Iran J Endocrinol Metab 2005; 7(4): 315-9.
12. Zhai X. Effects of thyroid hormone replacement
therapy on thyroid hormone levels and electrocardiogram changes in geriatric patients with hypothyroidism. Pak J Pharm Sci 2017; 30(5(Supplementary)): 1939-42.
13. Arem R, Rokey R, Kiefe C, Escalante D, Rodriguez A. Cardiac systolic and diastolic function at rest and exercise in subclinical hypothyroidism: effect of thyroid hormone therapy. Thyroid 1996; 6(5): 397-402.
14. de Paula CR, Justo R, Migowski E. Influence of thyroid hormones on nervous system development-brief review. Int J Basic Appl Sci 2016; 5(1): 82.
15. Biondi B, Cooper DS. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocr Rev 2008; 29(1): 76-131.
16. Monzani F, Caraccio N, Kozàkowà M, Dardano A, Vittone F, Virdis A, et al. Effect of levothyroxine replacement on lipid profile and intima-media thickness in subclinical hypothyroidism: a double-blind, placebo-controlled study. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(5): 2099-106.
17. Visser WE, van Mullem AAA, Visser TJ, Peeters RP. Different causes of reduced sensitivity to thyroid hormone: diagnosis and clinical management. Clin Endocrinol (Oxf) 2013; 79(5): 595-605.
18. Dernellis J, Panaretou M. Effects of thyroid replacement therapy on arterial blood pressure in patients with hypertension and hypothyroidism. Am Heart J 2002; 143(4): 718-24.
19. Asami T, Suzuki H, Yazaki S, Sato S, Uchiyama M. Effects of thyroid hormone deficiency on electrocardiogram findings of congenitally hypothyroid neonates. Thyroid 2001; 11(8):
765-8.
20. Zhai X. Effects of thyroid hormone replacement therapy on thyroid hormone levels and electrocardiogram changes in geriatric patients with hypothyroidism. Pak J Pharm Sci 2017; 30(5(Supplementary)): 1939-42.
21. Gomberg-Maitland M, Frishman WH. Thyroid hormone and cardiovascular disease. Am Heart J 1998; 135(2 Pt 1): 187-96.
22. Kiss E, Jakab G, Kranias EG, Edes I. Thyroid hormone-induced alterations in phospholamban protein expression. Regulatory effects on sarcoplasmic reticulum Ca2+ transport and myocardial relaxation. Circ Res 1994; 75(2): 245-51.