مراقبت معنوی و زنان باردار: یک مطالعه‌ی مروری

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هایده اربابی

چکیده

مقدمه: مراقبت معنوی، مداخله‌ای مبتنی بر قدرت بالقوه‌ی ایمان و معنویت مددجو، به منظور توانمند نمودن او در بهره‌گیری از منابع معنوی، به منظور مقابله با شرایط بحرانی از جمله بارداری می‌باشد. تغیرات جسمی و روانی دوران بارداری، زنان را از نظر روحی آسیب‌پذیر می‌سازد. هدف از این مطالعه، مروری بر پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی تأثیر مراقبت معنوی بر استرس و اضطراب بارداری می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه برای پیدا کردن مطالعات، جستجو در بانک‌های اطلاعاتی Google Scholar،
Iran Medex،Magiran ، SID و با استفاده از کلید واژه‌های مراقبت معنوی، معنویت، زنان باردار، زایمان و معادل انگلیسی آن در بانک‌های اطلاعاتی  EMBASE, Web of Science, Pub Med, Scopusبدون محدودیت زمانی جستجو گردیدند. از مجموع 28 مقاله‌ی کسب شده، بعد از بررسی دقیق از نظر ارائه‌ی نتایج تکراری، 15 مقاله انتخاب گردید و در نهایت 7 مقاله، از نظر معیارهای ورود و خروج در این مطالعه وارد شد و مورد بررسی قرار گرفت.


یافته‌ها: در مجموع می‌توان گفت که تعداد مطالعاتی که در سال‌های اخیر، با محور تأثیر معنویت بر بارداری و زایمان انجام شده است، محدود می‌باشد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که مراقبت معنوی، می‌تواند سبب کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و حتی سبب افزایش کیفیت زندگی زنان باردار شود.‌


نتیجه‌گیری: معنویت می‌تواند به افراد کمک کند، تا وقایع منفی را به شیوه‌ی متفاوتی ارزیابی کنند، این امر ابتدا سبب ایجاد حس کنترل بر خود و محیط و سپس کاهش اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زندگی می‌شود.


کلمات کلیدی: مراقبت معنوی؛ زنان، بارداری؛ زایمان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله مروری

مراجع

1. Durmuş M, Öztürk Z, Şener N, Eren SY. The relationship between the fear of COVID-19, depression, and spiritual well-being in pregnant women. J Relig Health 2022; 61(1): 798-810.
2. Brekke M, Berg RC, Amro A, Glavin K, Haugland T. Quality of life instruments and their psychometric properties for use in parents during pregnancy and the postpartum period: a systematic scoping review. Health Qual Life Outcomes 2022; 20(1): 107.
3. Bayat A, Amiri-Farahani L, Soleimani M, Eshraghi N, Haghani S. Effect of short-term psychological intervention on anxiety of pregnant women with positive screening results for chromosomal disorders: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2021; 21(1): 757.
4. Silang KA, Sohal PR, Bright KS, Leason J, Roos L, Lebel C, et al. eHealth interventions for treatment and prevention of depression, anxiety, and insomnia during pregnancy: Systematic review and meta-analysis. JMIR Ment Health 2022; 9(2): e31116.
5. Samuel P, Yew RY, Hooley M, Hickey M, Stokes MA. Sensory challenges experienced by autistic women during pregnancy and childbirth: A systematic review. Arch Gynecol Obstet 2022; 305(2): 299-311.
6. Kananikandeh S, Amin Shokravi F, Mirghafourvand M, Jahanfar S. Factors of the childbirth fear among nulliparous women in Iran. BMC Pregnancy Childbirth 2022; 22(1): 547.
7. Bolhari J, Naziri G, Zamanian S. Effectiveness of spiritual group therapy in reducing depression, anxiety, and stress of women with breast cancer [in Persian]. Quarterly J Women Soc 2012; 3(9): 87-117.
8. Olza I, Uvnas-Moberg K, Ekström-Bergström A, Leahy-Warren P, Karlsdottir SI, Nieuwenhuijze M, et al. Birth as a neuro-psycho-social event: An integrative model of maternal experiences and their relation to neurohormonal events during childbirth. Plos One 2020; 15(7): e0230992.
9. Jannati YKN. Psychiatry in midwifery [in Persian]. Tehran, Iran: Jamenegar; 2013.
10. Khodakarami B, Soltani F, Golalizadeh G, Soltanian A, Mohagheghi H. The effect of spiritual counseling on depression, anxiety and stress of pregnant Women: a randomized clinical trial [in Pesian]. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2015; 23(4): 39-53.
11. Kakavand M, Fallahi-Khoshknab M, Rahgoi A, Biglarian A. Effects of spiritual care on anxiety about childbirth in primiparous women [in Persian]. IJNR 2020; 15(5): 9-19.
12. Akhtari A, Ranjkesh F, Asadzandi M, Olfati F. the impact of spiritual counseling on domestic violence in pregnant women: A clinical trial [in Persian]. Nurs Midwifery J 2019; 17(6): 411-20.
13. Monfared Kashki M, Maleki A, Amini K, Faghihzadeh S. Effect of spirituality-based consultation on coping patterns with pregnancy challenges in primigravida women [in Persian]. J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 29(176): 81-91.
14. Foruzandeh N, Foruzandeh M, Darakhshandeh S, Deris F, Jalaly S, Jaafary L, et al. The role of spiritual well-being in predicting pregnancy-specific stress [in Persian]. JHC 2019; 20(4): 292-300.
15. Niaz Azari M, Abdollahi M, Zabihi Hesari NK, Ashoori J. Effect of spiritual group therapy on anxiety and quality of life among gestational diabetic females [in Persian]. JRH 2017; 5(1): 11-20.
16. Beigi A, Habibi S, Rezaei Hesar H, Niasty R, Shams Ali Z, Ashoori J, et al. Effect of spiritual training on decreased anxiety and increased quality of life of women with gestational diabetesin the assement of nursing and modern care [in Persian]. J Diabetes Nurs 2016; 4(3): 19-29.
17. Abdollahi B, Farhadi Amjad F, Ghadimi F. The study of the influential factors on the rate of reliability of teacher evaluation results by students: a mixed research [in Persian]. Educ Meas Eval Stud 2015; 5(9): 129-52.
18. Kianpour M, Mansouri A, Mehrabi T, Asghari G. Effect of lavender scent inhalation on prevention of stress, anxiety and depression in the postpartum period. Iran J Nurs Midwifery Res 2016; 21(2): 197-201.
19. Akbarzadeh M, Toosi M, Zare N, Sharif F. Effect of learning attachment behaviors on anxiety and maternal fetal attachment in first pregnant women [in Persian]. Evidence Based Care 2011; 1(1): 21-34.
20. Ghodrati F, Akbarzadeh M. A review of the
importance of maternal-fetal attachment according to the Islamic recommendations. JMRH 2018; 6(1): 1193-200.
21. McIntosh RC, Rosselli M. Stress and coping in women living with HIV: a meta-analytic review. AIDS Behav 2012; 16(8): 2144-59.
22. Zareeipoor M, Asadpoor M. The relationship between spiritual health and self-efficacy in pregnant women referred to rural health centers of Uremia in 2015 [in Persian]. Soc Health J
2017; 10(2): 52-61.
23. Nasiir M. The relationship strategies coping with stress and resilience with optimism in female high school students in Dezful city [in Persian]. J Soc Psychol 2010; 5(16): 57-70.
24. Ghandi P, Hejazi E, Ghandi N. A study on the relationship between resilience and turnover intention: with an emphasis on the mediating roles of job satisfaction and job stress. Bull Soc R Sci Liege 2017; 86: 189-200.