تأثیر همودیالیز بر روی میزان تنگی نفس و حداکثر جریان بازدمی در زمان شروع و پس از دیالیز در بیماران همودیالیزی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ویدا شیخ
عارفه بشیری
الدوز آلوش
سلمان خزایی
زهره کهرام فر

چکیده

مقدمه: بیماری نارسایی کلیه (End Stage Renal Disease) ESRD، با مکانیسم‌های متعددی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد ریه‌ها گردد. هدف از انجام این مطالعه، تعيين تأثیر همودياليز بر روی ميزان تنگي نفس و حداکثر جريان بازدمي (Peak expiratory flow)PEF  در زمان شروع و پس از دياليز در بيماران همودیالیزی و ESRD می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: در این مطالعه‌ی مقطعی، 209 بیمار مبتلا به مرحله‌ی نهایی ESRD که حداقل به مدت 3 ماه دیالیز می‌شدند، بررسی شدند. قبل از شروع و پایان دیالیز، میزان تنگی نفس و PEF اندازه‌گیری گردید. داده‌ها در سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 تجزیه ‌و تحلیل شدند.


یافته‌ها: بر اساس نتایج 53/1 درصد بیماران، مرد و 46/9 درصد، زن بودند. میانگین (انحراف معیار) سن بیماران (14/3) 57/8 سال و مدت دیالیز (33/6) 37/7 ماه بود. میانگین (انحراف معیار) PEF قبل از دیالیز (3/106) 9/267 که پس از دیالیز به (3/113) 6/284 لیتر بر دقیقه افزایش پیدا کرد (0/001 = p value). میانگین PEF بعد از دیالیز، افزایش معنی‌داری پیدا کرد و صافی High-flux تأثیر بیشتری در افزایش  PEFداشت. همبستگی Spearman نشان داد، بین مدت همودیالیز و PEF (0/011 = p value، 0/2 = r) و بین تعداد دفعات هفتگی همودیالیز با تنگی نفس (0/020 = p value، 0/2 = r) همبستگی مثبت و بین PEF با سن بیماران، همبستگی منفی وجود داشت (006/0 = p value، 0/2- = r).‌


نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که PEF پس از دیالیز در ESRD افزایش پیدا می‌کرد و در بیمارانی که از صافی High-flux استفاده می‌کردند علاوه بر افزایش PEF، ‌شدت تنگی نفس نیز کاهش پیدا می‌کرد.


کلمات کلیدی: نارسایی مزمن کلیه؛ تنگی نفس؛ دیالیز؛ ريه؛ حداکثر جریان بازدمی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Sharma A, Sharma A, Gahlot S, Prasher PK. A study of pulmonary function in end-stage renal disease patients on hemodialysis: a cross-sectional study. Sao Paulo Med J 2017; 135(6): 568-72.
2. Brenner B, Mackenzie H. Disturbances of renal
function. In: Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J, et al, editors. Harrison's principles of internal medicine. 17th ed. Philadelphia, PA: McGraw-Hill; 2008.
p. 1761-71.
3. Davenport A, Williams A. Fall in peak
expiratory flow during haemodialysis in patients with chronic renal failure. Thorax 1988; 43(9): 693-6.
4. Lang SM, Becker A, Fischer R, Huber RM, Schiffl H. Acute effects of hemodialysis on lung function in patients with end-stage renal disease. Wien Klin Wochenschr 2006; 118(3): 108-13.
5. Palamidas AF, Gennimata SA, Karakontaki F, Kaltsakas G, Papantoniou I, Koutsoukou A, et al. Impact of hemodialysis on dyspnea and lung function in end stage kidney disease patients. Biomed Res Int 2014; 2014: 212751.
6. Youssef DM, Shokry DM, Elbehidy RM, Khedr MKM. Pulmonary function tests and plasma nitric oxide levels in pediatric hemodialysis. Saudi J Kidney Dis Transpl 2018; 29(3): 578-85.
7. Nascimento MM, Qureshi AR, Stenvinkel P, Pecoits-Filho R, Heimbürger O, Cederholm T, et al. Malnutrition and inflammation are associated with impaired pulmonary function in patients with chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2004; 19(7): 1823-8.
8. Rajkovača Z, Kovačević P, Jakovljević B, Erić Ž. Detection of pulmonary calcification in haemodialised patients by whole-body scintigraphy and the impact of the calcification to parameters of spirometry. Bosn J Basic Med Sci 2010; 10(4): 303-6.
9. Yoon SH, Choi NW, Yun SR. Pulmonary dysfunction is possibly a marker of malnutrition and inflammation but not mortality in patients with end-stage renal disease. Nephron Clin Pract 2009; 111(1): c1-6.
10. Yilmaz S, Yildirim Y, Yilmaz Z, Kara AV, Taylan M, Demir M, et al. Pulmonary function in patients with end-stage renal disease: effects of hemodialysis and fluid overload. Med Sci Monit 2016; 22: 2779-84.
11. Bozbas SS, Akcay S, Altin C, Bozbas H,
Karacaglar E, Kanyilmaz S, et al. Pulmonary hypertension in patients with end-stage renal disease undergoing renal transplantation. Transplant Proc 2009; 41(7): 2753-6.
12. Rahgoshai R, Rahgoshai R, Khosraviani A, Nasiri AA, Solouki M. Acute effects of hemodialysis on pulmonary function in patients with end-stage renal disease. Iran J Kidney Dis 2010; 4(3): 214-7.
13. Momeni MK, Shahraki E, Yarmohammadi F, Alidadi A, Sargolzaie N. Early effects of hemodialysis on pulmonary function in patients with end-stage renal disease. Zahedan Univ Med Sci 2020; 22(3): e96710.
14. Bush A, Gabriel R. Pulmonary function in chronic renal failure: effects of dialysis and transplantation. Thorax 1991; 46(6): 424-8.
15. Ewert R, Opitz C, Wensel R, Dandel M, Mutze S, Reinke P. Abnormalities of pulmonary diffusion capacity in long-term survivors after kidney transplantation. Chest 2002; 122(2): 639-44.
16. Kovelis D, Pitta F, Probst VS, Peres CPA, Delfino VDA, Mocelin AJ, et al. Pulmonary function and respiratory muscle strength in chronic renal failure patients on hemodialysis.
J Bras Pneumol 2008; 34(11): 907-12.
17. Lin H, Wu YG, Zhang JH, Kan M. High-flux dialysis improves pulmonary ventilation function in uremic patients. Mol Med Rep 2013; 7(5): 1603-6.
18. Myers BD, Rubin AE, Schey G, Bruderman I, Pokroy NR, Levi J. Functional characteristics of the lung in chronic uremia treated by renal dialysis therapy. Chest 1975; 68(2): 191-4.
19. Dujić Z, Tocilj J, Ljutić D, Eterovic D. Effects of hemodialysis and anemia on pulmonary diffusing capacity, membrane diffusing capacity and capillary blood volume in uremic patients. Respiration 1991; 58(5-6): 277-81.