بررسی ارتباط رضایت از زندگی، اعتیاد به اینترنت و کیفیت خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی ارتباط رضایت از زندگی، اعتیاد به اینترنت و کیفیت خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی رضایی کهخاژاله محمدرضا رضایی کهخا
محمد جواد طراحی

چکیده

مقدمه: رضایت از زندگی فاکتور مهم و اثر گذار در حفظ سلامت جسمی و روانی انسان ها تلقی می شود. حفظ کیفیت خواب و اعتیاد به اینترنت از جمله فاکتورهایی می باشد که می تواند رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد . این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت از زندگی ، اعتیاد به اینترنت و کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است .


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه مقطعی پرسشنامه محور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد . اطلاعات جمع آوری شده شامل چهار محور بود : یک) اطلاعات جمعیت شناسی دو ) پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) سه )پرسشنامه بررسی کیفیت خواب پیتزبورگ (  PSQI) چهار) بررسی سطح استفاده از اینترنت با پرسشنامه 20 سئوال اعتیاد به اینترنت یانگ (  IAT ) . رگرسیون چند متغیره جهت آزمودن ارتباط بین نمرات SWLS ، PSQI و IAT استفاده شد .


یافته‎ها: 572 نفر دانشجوی زن و مرد با میانگین سنی (10/3 ± 40/22 ) در این پژوهش شرکت نمودند . از زیرگروه های اعتیاد به اینترنت ؛ پیش بینی دسترسی سریع به اینترنت و از بین زیر گروههای کیفیت خواب؛ کیفیت ذهنی خواب، اختلالات خواب و  اختلال در عملکرد روزانه رضایت از زندگی را پیش بینی کردند . همچنین کیفیت خواب ضعیف تر با اعتیاد به اینترنت همبستگی داشت . بعد از کنترل اثر سن ،  مقطع تحصیلی ، وضعیت تأهل ؛ رگرسیون چند متغییره ارتباط معنادار بین نمرات کلی رضایت از زندگی و کیفیت خواب را
( B =- 0.66 : -0.78 -0.53 , P<0.001 ) نشان داد.


نتیجهگیری: از تعداد کل شرکت کنندگان در این پژوهش 7/33 درصد دارای اعتیاد به اینترنت متوسط تا شدید، 9/51 درصد کیفیت خواب ضعیف و 55 درصد دارای سطوحی از رضایت از زندگی بودند. همچنین رضایت از زندگی در بین افراد دارای کیفیت خواب خوب بیشتر و در افرادی که دسترسی بیشتری به اینترنت داشتند کمتر بود .


کلیدواژه‏ ها: رضایت از زندگی، کیفیت خواب، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی